22-05-2014

LA Opstillingsmøde 28 April 2014

Kære alle

28 april 2014 gennemførte LA storkreds Syddanmark opstillingsmøde i Vejle.

På dette møde blev jeg valgt som nr. 6 på Storkredsen opstillingsliste til det kommende folketingsvalg der skal afholdes senest i september 2015.

Her er mit opslag på Liberal Alliance Syddanmark Facebookside fra 27 april 2014

 Kære medlem

 I morgen skal du stemme om hvilke kandidater der skal opstilles i kredsen til det kommende folketingsvalg. Jeg håber du vil overveje at stemme på mig! Jeg har tilbudt kredsen mit kandidatur og det har jeg selvfølgelig fordi jeg ved og tror på at jeg har noget at tilbyde LA og kredsen og gerne vil være en del af den plan og den vej som LA har lagt for Danmark.

 Jeg stiller op fordi jeg i tyve år har levet i de yderste egne af Danmark, og set hvordan 20 års vækst er gået disse områder forbi og hvordan afviklingen er i fuld gang. Pt. synes der ikke at være andet politisk svar på situationen end den håbløse nedrivningssstøtte der i nuet kan virke fornuftig, men som i politisk kontekst er helt forkert. Årsagerne til denne udvikling er mange: en forfejlet afgifts- og skattepolitik er en af dem, planloven en anden,  men vi skal have genskabt vækst og virkelysten, og udviklingen i dette liberale kerneland der historisk er gået foran og har skabt masser af både arbejdspladser, erhvervsudvikling og ikke mindst eksport. Stands afviklingen og skab forudsætning for og balance i væksten. Skab forudsætning for erhvervsudvikling og bosætning, stands udflytningen af arbejdspladser til udlandet og lad Vandkantsdanmark blive det vækstlokomotiv der igen kan sikre vi har råd til vores velfærdsmodel.

 Der er masser af vælgerpotentiale for LA i denne sag - efter min opfattelse. Sagen er nærværende og betyder rigtig meget for mange mennesker der i dag, og i konsekvens af krisen, er stavnsbundne til deres ejendomme, de erhvervsdrivende der ikke kan finansiere udvikling af deres virksomheder eller for dem der gerne vil, men ikke kan låne til at bosætte sig i disse områder. Lidt lakonisk vil der i fremtiden ikke kun være brug for enTrængselskommission, men et helt ministerium hvis politikere og borgere/vælgere ikke står sammen nu!

Jeg stiller op fordi jeg har deltaget i og ydet mit bidrag til de fleste af Danmarks nyere krige. Det har haft omkostninger for mange, og også for mig personligt. Jeg ved, at indsatsen har gjort en forskel, og jeg ved, at fred og sikkerhed er værdier man kan tvinges til at skulle forsvarer og kæmpe for. Jeg ved og anerkender, at NATO og EU har bidraget til den længste periode i Europas nyere historie med fred, stabilitet og sikkerhed. Nyere begivenheder i bl.a. Ukraine bør få os til at overveje om vi i virkeligheden er kommet dertil hvor vi tager fred og stabilitet for givet, og hvor vi måske har glemt hvor skrøbelig vores verden kan blive når eks. Rusland vælger at spille med musklerne. Vi må konstatere, at vi intet svar har i baghånden overfor Rusland, og at vi har reduceret vores forsvar i en måske blind tro på fremtiden og skabt en afhængighed af Rusland i tillid til netop Rusland som ikke gengældes. Når det er sagt, så er der kun politiske løsninger på krisen i Ukraine og den kan og skal ikke løses militært selvom respekten for et militært svar nok ville have formet den anderledes fra begyndelsen.  Vi må efter min opfattelse styrke forståelsen for både NATO`s og vigtige rolle og virke, mens vi former deres udvikling og kæmper imod de områder hvor samarbejdet ikke giver mening, eller ikke er i dansk interesse.

Balladen om børnechecken er – efter min opfattelse - et godt eksempel på en nationalistisk manipulation, hvor det slet ikke kommer frem hvordan de mange danskere der arbejder i udlandet eks. er stillet, ligesom det fortaber sig i debatten hvorledes det samlede regnestykke ser ud når polakken har betalt sin skat. Det der bekymre mig er den stærkt nationalistiske undertone der er i debatten som bedst kan omsættes til ”Danmark for danskerne!” Nationalisme er fint til fodboldkampe, men i politiske debatter bør vi have den største respekt for de effekter det har eks. på stigmatisering af de dele af vores befolkning og vælgere der ikke har en dansk slægtshistorie. I årevis har retorikken i indvandrerdebatten fremmet en ”problemidentitet” der i dag lever i både banderne, ghetto bebyggelser, og som dagligt udfordre eks. Politiet i deres arbejde. En selvskabt plage efter min opfattelse. Vi skal behandle andre mennesker, som vi gerne selv vil behandles – hverken bedre eller dårligere –men vi skal møde hinanden med respekt, ydmyghed og tillid som udgangspunkt!

Jeg har med stolthed stået på nationens yderste poster og forsvaret danske værdier og den danske model. Jeg vil gerne vedblive at være stolt. Det kræver et opgør med eks. udlændingeretorikken, og med de absurditeter, som i dag forhindre selv danske statsborgere i at gifte sig og leve sammen med deres livs kærlighed i danmark hvis det altså er en udlænding de har forelsket sig i! Jeg brænder for en beskyttelse af vores grundlovssikrede rettigheder, og ser med bekymring på de indgreb der er sket bare de sidste 10 år. Staten skal ikke intervenere i vores liv på den måde det sker i dag. Hvordan vi vælger at leve vores liv er et personligt valg, og der skal i Danmark være plads til både forskelligheder, og forskellige måder at leve livet på.

 Jeg stiller op fordi jeg har oplevet 30års forsøg på at modernisere Forsvaret og har mærket hvorledes Forsvaret som en af de få statslige organisationer gang på gang kastes rundt i landet efter politisk forgodtbefindende med ofte groteske konsekvenser for både ansatte og deres familier - og med skatteyderen som den største reelle taber. Vi skal effektivisere, modernisere og reducerer den offentlige sektor, men vi skal gøre det intelligent og helhedsorienteret, så resultatet på bundlinjen bliver bedre for den ansatte, for samfundet og for borgeren. En tendens i tiden er bla. at vi udvikler, reformerer og moderniserer på baggrund af såkaldte uvildige konsulentundersøgelser. I Forsvaret er der således nogenlunde brugt hvad der svarer til det beløb der nu skal spares! Efter 30 år i Forsvaret kan jeg også konstaterer at jeg eksempelvis aldrig er blevet spurgt til mulighederne for effektivisere og optimere! Jeg tror ikke mine oplevelser er så forskellig fra andres, men et godt eksempel på hvordan en intelligent modernisering ikke ser ud. Hvorfor ikke starte med at spørge dem der er en del af maskinrummet - hamsterhjulet om i vil? Offentlige og statslige ansatte udstilles fra tid til anden som dovne, forfordelte, snyltere og et onde, der kun er interesseret i at bevarer status quo – intet kunne være mere forkert! Arrogancen og uviljen imod fornyelse samt i at samarbejde på tværs af ministerier, styrelser, afdelinger og sektioner skal findes i toppen af pyramiderne og ikke i mellemlaget, eller i bunden som jeg ser det – der er masser af vilje til effektivisering og optimering men den kommer slet ikke til orde som det er i dag.

 Jeg vil gerne bidrage med en mere nuanceret tilgang til vores ambition om en reduceret offentlig sektor – som jeg er enig i - og i den sammenhæng er størrelsen er vel næppe det eneste parameter, selv om det vejer økonomisk tungt. En bedre, mere effektiv og mindre bureaukratisk offentlig sektor bør vel være målet for en sektor der både er helt afgørende men også en nødvendig del af et moderne samfunds udvikling. Borgeren, virksomheden og samfundets interesser skal i fokus ligesom samarbejdet på tværs skal styrkes. Skiftende regeringer har lovet at ville arbejde for udflytning af statslige arbejdspladser uden der reelt er sket ret meget. Der er intet der peger på at produktet bliver bedre fordi en statslig styrelse ligger i København –tværtimod - og argumentet med at man ikke kan rekruterer i provinsen er udtryk for en hovedstadsarrogance som har vist sig ubegrundet i mere end et tilfælde.

 I de næsten 30 år har jeg været soldat har indtil dato ment, at man ikke skal eller kan være politisk aktiv når man som jeg tjener samfundet og staten.Derfor har jeg heller ikke engageret mig officielt i politisk arbejde før nu. Det kan måske undre men for mig må embedsmænds loyalitet og integritet ikke kunne anfægtes. For mig at se er det offentlige hverv og respekten for offentlige midler afgørende og grundlæggende værdier for både tjenestemanden som politikeren. Kan man ikke håndtere betroede midler og betroede hverv bør man ikke have dem! Korruption, nepotisme og misbrug af offentlige midler og hverv skal på alle områder bekæmpes.  

 Jeg er 49 år, har været ansat i Forsvaret siden 1985, er officer og far til to børn fra tidl. ægteskab. Jeg er gift med Dorthe, som har et barn også fra et tidl. ægteskab. Jeg bor i Varde.

 Jeg er loyal, en drivmotor og en god igangsætter. Jeg har en holistisk tilgang til mange emner i livet, og føler mig kompetent til at gå i detaljer med en god og konstruktiv dialog, hvis emnet kræver det. Jeg bliver ydmyg og inspireret over, at Anders Samuelsen og LA tør gå imod det stereotype danske, og gøre en forskel på direkte måder, som man dansk politik i årevis ikke har evnet eller turde.

 Jeg har rejst nok i udlandet til at gennemskue, at jeg bor i et land, som også har brug for stærke personligheder, som tør stå fast ved deres meninger, tør være direkte, og tør tale andres sag, med risiko for at få brændt næsen.

 Sætte du dit kryds ved mig i morgen får du en liberalist der brændende vil kæmpe for forandringer af Danmark og for LA’s fremgang. Jeg er loyal overfor LA politiske projekt og plan og er vant til at intet kommer af sig selv, og at man må kæmpe for det man har kært!

Jeg glæder mig til at møde dig!