Hvorfor Liberal Alliance?

På rigtig mange måder er Danmark et fantastisk sted at leve, et land med uanede muligheder og et land hvor både friheden, velfærden og velstanden burde blomstre. Det gør den bare ikke!

Igennem de sidste 30-40 år har skiftende regeringer skabt et altædende skatte- og afgiftsmonster, der uden hensyn til lønmodtagere og virksomhedsejere, har en helt unik og glubende appetit på at bruge andre folks penge. Der er idag tilnærmelsesvis ingen grænser for hvad offentlige midler kan bruges på, og eksemplerne er uendelige. Alt fra glødende bænke, skihopbaner og koncerter synes at være rimelige offentlige udgifter! Skattetrykket er idag, efter min opfattelse den største og mest alvorlige trussel imod udviklingen af velfærdsstaten i fremtiden. Skattetrykket dræber enhver vækst og virkelyst, mens det også fastholder folk i en passiv forsørgelse, alene fordi det ikke kan betale sig for dem at tage et arbejde og fordi vi som samfund har glemt at stille rimelige krav og yde den hjælp der er nødvendig.

I stedet for at sænke skatten og dermed forbedre virksomhedernes konkurrence har siftende regeringer valgt at indføre et "Ret og pligt" regime, der på mange måder har fremmedgjort os og som straffer de forkerte, og koncenterer det offentlige på kontrol og dokumentation.

Det kan vi gøre bedre Danmark!

I det efterfølgende kan du læse stort og småt om mine mærkesager, der ALLE tager udgangspunkt i Liberal Alliances Mærkesager, som er helt centrale, og som hver og en, er en del af den plan som Danmark har brug for for at få Danmark tilbage i førertrøjen.

I årevis troede jeg på at Venstre var et liberalt parti, og et parti der ville fremme både vækst og udvikling. Istedet er Venstre blevet til et moderne socialdemokrati i en blå forklædning. Skal både Venstre og ikke mindst Dansk Folkeparti holdes på den rette kurs i en ny borgerlig regering, skal Liberal Alliance havde den rette placering og de afgørende mandater.

På liberal Alliances hjemmeside kan du finde partiets udspil til politik og reformer: https://www.liberalalliance.dk/

Gang i Væksten - Vækst i HELE Danmark!

Danmark er i ubalance! I årtier har væksten været prioriteret og begunstiget i og omkring de større byer. Skiftende regeringer svigtet historisk ved ikke sikre sammenhængskraften, vækst og udvikling i HELE Danmark. Landdistrikterne dør og affolkes langsomt, mens de større byer er ved at kvæles i bl.a. trængsel. Danmarks udvikling skal i balance for at kunne sikre finansieringen af velfærdssamfundet.

Stands afviklingen af landdistrikterne og udkantsområderme

Vi hverken kan eller skal allesammen bo i de 5 største byer, men pt. tvinger stramningerne overfor banker og realkreditinstitutterne folk til at flytte til de større byer fordi de ganske simpelt ikke kan låne til en bolig i et ydreområde eller landdistrikt. Tilsvarende kan folk ikke sælge boliger og på den måde drænes landdistrikter og folk der bor i landdistrikter og udkantsområderne for værdier! Pt. er regeringens eneste svar - nedrivningsstøtte!

De reformer der på afgørende vis kan genskabe vækst, udvikling og produktivitet er ikke på bordet! Mange ildsjæle slås dagligt for deres lokalsamfunds overlevelse. Deres kamp er beundringsværdig, men utaknemmelig og op ad bakke - hele vejen - og kan på den lange bane virke udsigtsløs, da der grundlæggende ikke er ændret ved hverken eks. planloven der idag lægger helt groteske begrænsninger for en erhversmæssig udvikling og vækst, eller ved lukning af skoler, daginstitutioner og detailhandel, der fortsætter upåagtet af konsekvenserne for lokalsamfundets evne til at overleve.

Hvis ikke udviklingen standses nu, vil affolkningen fortsætte og endda forventeligt øges med alvorlige konsekvenser for bla. trængslen i de større byer og på vores veje. Samtidig vil Danmarks geografi ændre sig og det danmark vi kender idag vil forsvinde.

Derfor:

Fjern de barrierer der idag hæmmer vækst, udvikling og jobskabelse i landdistrikterne og udkantsområderne bl.a.:

Lav lempelser i planloven og læg beslutningskompetencen ud lokalt til kommunerne og lokalsamfundene.

Lad virksomheder der vælger at etablerer sig i landdistrikterne nyde særlig begunstigelse og fremme!

Harmoniser skatter og afgifter og genskab konkurrencedygtigheden i bl.a. turismen, detailhandlen og produktions- og forarbejdningsindustrien.

Lemp landbrugets rammebetingelser og omsæt provenuet til nedbringelse af gældsbyrde og til omlæggelse af produktionen og til mere miljø.

Og Nej vi kan ikke stoppe de unges lyst til at flytte til de større byer - det gjorde mange af os også i den alder, men vi kan give dem der gerne vil tilbage muligheden for det ,og dem er der heldigvis mange af. Sammenligner vi os med Tyskland er der en mærkværdig forskel i evnen til at holde liv i udkantsområderne og landdistrikterne, hvor der i Tyskland er vækst er der i Danmark afvikling!

 

Sæt skub i udflytning af statslige arbejdspladser!

I årtier er centraladministrationen i hovedsageligt hovedstadsområdet blevet udbygget. Samtidig er den blevet centraliseret i provinsen. Dette har masser af byer i det sydjydskeområde kunne mærke da politistationen, byretten eller og kasernen er flyttet.

I hovedsagen synes det eneste reelle argument bag centaliseringen og udbygning i prmært hovedsstadsområdet at være, at det er det der bedst skaber embedsmandsværkets muligheder for karriere!

Med en selektiv, repræsentativ og intelligent fordeling af statens styrelser, tilsyn og andre funktioner kunne der skabes en bedre fordeling af de akademiske arbejdspladser - også i provinsen. Akademikere gifter sig ofte med folk med samme uddannelsesmæssige baggrund så ved at udflytte statslige styrelser til provinsen vil man samtidig kunne afhælpe den akutte mangel på akademikere i industrien og i det private erhvervsliv. 

Alle undersøgelser peger på at selv ganske få statslige arbejdspladser vil have en positiv effekt på landdistrikternes overlevelsesevne der kan betyde forskellen imellem afvikling og udvikling. I dag er knap 45% af alle statslige arbejdspladser placeret i hovedstadsområdet. Denne fordeling er helt skæv og påvirker bl.a. virksomhedernes muligheder for at kunne tiltrække eks. ingeniører til Sydjylland.  

Derfor:

Opsæt målsætninger for fordelingen af statslige arbejdspladser således disse fordeles jævnt i HELE Danmark!

Brug statslige styrelser som vækstgeneratorer i områder med vigende vækst og udvikling!

Stands centraliseringen af skoler, retsvæsen og politi og få den borgernære betjening tilbage!

Ud af ingenting kommer ingenting er der et gammelt ordsprog der hedder.

Det samme gælder for borgere og virksomheder i landdistrikterne. De ved mere end nogen anden at det kan være nødvendigt selv at yde, men der er behov for en landspolitisk prioritet til BALANCE I VÆKSTEN. I over 30 år har skiftende regeringer ladet stå til, og svigtet blancen og sammenhængskraften i Danmark. Det er et svigt af historiske proportioner der skal rettes op. Danmark har ikke råd til andet!

Verdens bedste offentlige sektor!

Danmarks offentlige sektor var engang blandt de bedst fungerende i verden. Årtiers forsøg på at effektivisere og forbedre den er endt modsat. Servicen og ydelserne er blevet ringere og dyrere og imens er størrelsen eksploderet. Den offentlige sektor både kan og skal effektiviseres så den kan leverer mere, bedre og billigere. Borgeren og borgernes rettigheder skal tilbage i fokus!

Den offentlige sektor!

Den mest invasive art i Danmark er IKKE fyrretræer på Skagen som det ellers fremgik af DR nyheder forleden!  Nej, det er New Public Management eller rettere den fortolkning der er gængs i Danmark. Denne bølge har på ualmindeligt mange måder igennem de sidste 20 år, introduceret et fuldstændigt grotesk bureaukrati og dokumentations og kontrolmareridt i vores offentlige sektor og ingen tør tage fat om nælden! 

Uanset hvordan man argumentere, vil forslag om offentlige besparelser, altid pr. definition ende med, at blive talt ned som forringelser i den borgernære service og i jobs for hjemmehjælpere, sygeplejesker og social- og sundhedsassistenter!

I 20 år har alle de gamle partier haft effektivisering og afbureaukratisering på dagsorden, og til trods herfor øges bureaukratiet dag for dag og kræver flere og flere offentlige ansatte.

 Vi skal turde gøre op med bureaukratiet, og alle de mekanismer der i dag har frataget ministerier, styrelser og kommuner retten til og muligheden for, at bruge den sunde fornuft, når man skal have mest muligt ud af skatteydernes penge og sikre borgeren en ordentlig behandling! Der er oceaner af eksempler på systemiske tåbeligheder, og alle der har været ansat i det offentlige, ved hvor nemt det er bruge milliarder og hvor svært det er at få lov til bruge 100,-kr!

Efter 30 år i statens tjeneste er jeg nok efterhånden kommet til den opfattelse, at en reel mulighed, og nok den mest effektive, er at "koldstarte" systemerne. Lukke dem ned, nedlægge styrelserne og myndighederne en efter en, og flytte dem til et andet sted i landet og derefter starte forfra. Herefter i opbygningen, konsekvent angribe og udrydde enhver form for ligegyldigt bureaukrati og enhver mulighed for ansvarsforflygtigelse i organisationen.

 JA, det vil koste kompetence og JA det vil koste penge, men perspektivet er langt mere skræmmende. Nytteløst, logikfjernt og ikke værdiskabende bureaukrati skal bekæmpes på samme måde som dræbersnegle og invasive arter i på Skagen! Konsekvent, rigidt og vedholdende!

 Jeg tror ikke et sekund på at nogen af de øvrige partier, mener det de siger i de vil ift. effektivisering af den offentlige sektor! De har ikke evnet at gøre noget ved det endnu - tværtimod. Der er varmluft, og det er og bliver substansløst.

Liberal Alliance både kan og vil en mindre og mere effektiv offentlig sektor som de eneste. LA vil ikke smide velfærden i rendestenen, men derimod kæmpe Danmark tilbage på første pladsen, både hvad angår kvalitet og tillid som service!

Frihed, Forsvar og Fred!

Danmark har brug for en stærk udenrigspolitisk og forsvarspolitisk profil. Det giver indflydelse og placerer Danmark som en international rollemodel og en troværdig allieret.

Når alt kommer til alt er Danmarks selvstændighed som nation og dermed vores personlige frihed, noget mange igennem tiderne har betalt en høj pris for.

Den frihed vi skal værdsætte, men vi skal også lære dem, der kommer efter os, at værdsætte den og yde, for at vi i fællesskab kan bevare den!

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik er afhængig af en stærkt omskiftelig omverden. Kampen imod folkedrab og terror har siden 1994 været en del af mit liv

Al-Qaedas styrke forkommer at blegne, i forhold til den trussel som Islamisk Stat udvikler i disse måneder i det nordlige Irak og i Syrien. Kampen imod barbariet og ekstremismen kræver, at vi investere i vores frihed, påtager os et ansvar og sikre kommende generationers fremtid.

Det samarbejde som NATO og EU møjsommeligt har opbygget med Rusland siden 1999, ligger idag stille. Ikke i nyere tid har det storpolitiske klima været dårligere, og ikke i nyere tid har Rusland så klart, som Putin gør det idag, vist vilje til at bruge militære midler for at opnå indenrigspolitiske og strategiske mål. Verden er endnu engang, på vej ind i en periode, hvor den militære afskrækelse er en forudsætning for orden i verden.

Siden 2000 har vi omstillet Forsvaret og vores beredskab til det man troede der ville være behov for i en ny og bedre verden. Dette har betydet markante og dramatiske reduktioner i både det militære forsvar som i vores civile beredskab, og trukket mange veksler på de ansatte.  

Forsvaret og beredskabet skal fortsat effektiviseres og vi skal løbende tilpasse det til omverdens behov. Dette kræver flere og mere specialiserede kapaciteter, men også at de er tilstede i en mængde der muliggør indsættelser af mindst samme størrelse, som dem vi har set og som Forsvaret idag leverer i Irak, i Afghanistan, i Afrika, på Grønland og i Baltikum. 

Meget kan opnås med blot at gentænke det nuværende og herved skabe flere operative ressourcer og færre stabs- og hovedkvartersstrukturer men omstruktureringen af Forsvarets øverste ledelse er i fuld gang, og om det vil give flere operative kapaciteter, eller blot øge bureaukratiet, er endnu for tidligt at sige noget om. 

Danmark bruger i øjeblikket 1,4% af bruttonationalproduktet på såvel det militære som civile beredskab og ved udløbet af det nuv. forlig vil dette være 1,2%. Liberal alliance har som en del af et meget bredt flertal stemt for det nuv. forlig og i regi heraf er det min opfattelse at man bør drøfte en forøgelse til 2.0%, som er det fastsatte kontigent i den klub (NATO) som vi er medlem og mere afhængige af. 

Danmarks forsvar og omstillingen og effektivisering heraf skal fortsættes, men det skal ske intelligent og på tværs af alle ministerier og på tværs af alle traditionelle søjler i det statslige system således både udenrigspolitikken, forsvarspolitikken og ikke mindst udviklingsbistanden arbejder sammen i forhold til de fastsatte politiske mål. 

Jeg er tilhænger af værnepligten og ser den som en vigtig og afgørende forankringen af Forsvaret i befolkningen. Det er ikke særligt liebralt - det anerkender jeg, men jeg ser det som en vigtig dannelse af vores kommende generationer der skal lærer at værdsætte deres frihed og deres rettigheder. Værnepligten bør omfatte alle både mænd og kvinder men bør moderniseres og skal naturligvis give menning hvilket den ikke gør i dens nuværende form.  

Hvad skal vi med EU?

EU har sammen med en række andre institutioner herunder ikke mindst NATO igennem de sidste knap 70 år bidraget til og sikret en fredelig udvikling i Europa. Det er den længste periode i nyere tid, uden ødelæggende krige! EU er blevet et bureaukratisk monster og et projekt som kun ganske få kan genkende eller støtte for den sags skyld. EU skal tilbage til kernen - fri handel, fri bevægelighed - fred og frihed. EU omfattende bureaukrati skal bekæmpes og fokus skal tilbage til kerneområderne. Vi ønsker ikke en bankunion eller en fjernelse af retsforbeholdet men derimod tjener forsvarsforbeholdet ikke vores interesser.

Et stærkt forsvar er forudsætning for friheden!

Til minde om de mange der gjorde det muligt at leve et liv i fred og frihed.

For første gang i to årtier krænkes dansk suverænitet regelmæssigt at Russiske bombefly og det er blot det vi kender til! Imens brænder Ukraine og Putins propaganda minder os om noget vi hidtil kun har hørt fra Nordkorea. Danmarks sikkerhedspolitiske situation er under forandring – det er en situation der kræver handling, prioritering og beslutsomhed!