Velkommen

På denne side samler jeg udvalgte læserbreve, hovedsageligt fra Jydske Vestkysten og fra debatten i Varde Kommune. 

Jeg laver løbende en række små videoer:

Dem kan du finde her:

https://www.youtube.com/channel/UCEie9dPlCO241JWTunZHvWw?view_as=subscriber

Jeg er opstillet som spidskandidat til Byrådet i Varde.

Jeg går til valg på at skabe en stærk og en hel Varde kommune. Der bor lidt over 50.000 borgere i Varde Kommune. 4/5 af dem bor udenfor Varde by. Den væsentligste opgave er sikre en sammenhængende udvikling i hele kommunen. Vi bliver nødt til at fokusere på kommunens kerneydelser, og sikre en høj kvalitet fra vugge til grav. Om det børnehaver, skoler, borgerservice eller ældrepleje skal der være den størst mulige grad af frihed og kvalitet i både undervisning, omsorg og pleje.

 Jeg tror på

  • At vi kan skabe en stærk kommune ved at støtte og styrke de lokale ildsjæle og det lokale engagement og ansvar – uanset om det er i Varde by eller i oplandsbyerne.
  • At vi kan skabe et stærkt demokrati i Varde Kommune ved at inddrage borgerne i de beslutninger der vedrører dem – uanset om det handler om skoler eller ældrepleje.
  • At vi som kommune kan gøre tingene mere enkelt, mere logisk og mere forståeligt for borgere, foreninger og for erhvervslivet.  
  • At vi som kommune og region skal blande os mindst muligt i borgernes liv og respektere den enkeltes frihed.
  • At vi kan fastholde og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og skabe både vækst og velstand.
  • At vi kan tiltrække nye borgere og virksomheder ved at øge Varde Kommunes konkurrencedygtighed, og ved at skabe en stærk profil i vores omgivelser.

Varde er et fantastisk sted at bo med en helt unik historie og kultur. Det skal vi værne om.

Vi har meget at være stolte af

Erhvervsvækst i Varde Kommune

Varde skal ikke være en soveby!

Varde skal ikke være en kommune hvor borgerne kører hjem til for at sove! Varde skal være en virksom og en driftig kommune som bygger videre på den historiske iværksætterlyst, som altid har kendetegnet området.

Liberal Alliance (LA) ønsker at styrke erhvervsfremme indsatsen i Varde. Det er ikke nok at tale om det. Vilkårene for at etablere og drive virksomhed i Varde skal forbedres. Så længe antallet af virksomheder falder og antallet af arbejdspladser bliver færre er der noget der ikke virker.

Det siddende byråd har haft øjerne stift rettet imod Esbjerg. LA mener det er vigtigt at skabe stærke alliancer, men det er ikke klogt at lægge alle æggene i en kurv. Vi hilser den styrkede indsats overfor iværksætteri velkommen, men ønsker mere skub på og et større fokus på regionens øvrige vækstcentre i hhv. Herning og Ikast-Brande.

Varde skal positioneres som et sted hvor det for det første er attraktivt at etablere virksomhed, men også som et sted hvor vi yder en virksomhedsservice i særklasse.

Varde skal også være stedet hvor vi går forrest i etablering af samarbejder imellem kommune og erhvervsliv. Vi ønsker en større del af de kommunale opgaver konkurrenceudsættes og udliciteres lokalt. Kommunen skal ikke varetage opgaver, der løses bedre og billigere i det private.

Vi ønsker at fjerne alle erhvervsrettede kommunale gebyrer og afgifter. Det vil koste omkring 2.5 million, men det ser vi som en lille investering med potentiel meget stor værdi. 

Gaver uden finansiering!

KV Debatten har nu kørt i et par uger, og det skorter absolut ikke på gaver fra Vardes partier.

Omkring 400 -450 millioner er mit forsigtige skøn over de ting som både partier og kandidater har lovet vælgerne løbende i valgkampen, og i de debatter jeg har deltaget i.

De samme partier er langt mere tilbageholdende, når de skal svarer på hvordan man gerne vi finansiere de mange løfter. S har meldt rent ud om skattestigning. Det bliver aldrig LA politik. Andre undlader helt at tale om finansiering.  

I Liberal Alliance går vi til valg på at Varde skal præstere i særklasse. Det gælder ikke mindst på økonomien. En række analyse institutter har beregnet de mulige potentialer der kan hentes ved at effektivisere kommunen. Potentialerne er fundet ved at sammenligne de bedste kommuner med de dårligst fungerende Kommuner. Varde Kommunes potentiale ligger på omkring 300 millioner kroner eller knapt 10 % af Varde Kommunes nuværende budget.

Det provenu skal vi naturligvis hente hjem til borgerne. En del af det beløb vil vi gerne investere igen i ældre, skoler, lokal udvikling og i eks. bedre vilkår for vores foreninger. Borgerne har krav på, at vi præsterer i særklasse og leverer en service der er styret på både kvalitet, brugertilfredshed og fornuft.

Vi både kan og vil leverer forandring i Varde.   

Vi vil frihed, udvikling og vækst og en kommune i særklasse. Stem på Liberal Alliance 21. november! 

Esbjerg – Ryd op I jeres øjebæ!

Varde er den kommune næstefter hovedstaden der har flest overnattende turister i Danmark.

I 2016 indledte Varde, Esbjerg og Fanø et samarbejde om turismen i regionen. Turismen vokser i disse år og udvikler sig i særdeleshed også på variationen af tilbud til de gæster der vælger at besøge os.

 Alene i Varde ligger indtægterne fra turismen i omegnen af 300 millioner når alt regnes med. Vi skal derfor både prioritere udvikling af destinationen men tillige ”den gode oplevelse” af vores region.

Det er derfor ærgerligt og en rigtig øjebæ, at den gamle Korskro henligger som tilfældet er. Bygningerne er en skamplet og er ikke på nogen måde en særlig god måde at byde vores mange gæster velkommen. På et normal døgn passere knapt 10000 biler Korskroen, mens det i turistsæsonen er væsentlig flere.

Det er mig en gåde hvorfor Esbjerg Kommune ikke aktivt har forsøgt at understøtte en projektudviklingen i området hvor der i forvejen ligger både en speedwaybane og en motocrossbane, og hvor der sagtens kunne placeres både en dragracebane og en streetracebane.

Supplerede man derudover stedet med et motel og meget gerne et casino - Ja så ville vejen til udvikling i området være sikret, øjebæen være væk og en ny attraktion være født.

Så, Esbjerg fjern jeres øjebæ og skab noget udvikling i stedet!

 

 

Liberal Alliance ønsker i høj grad ro omkring skoleområdet.

Jyske Vestkysten bringer i dag en artikel, hvor redaktionen forsøger at udråbe en lokalpolitisk sensation hvor der ikke er en!

"Hvis Liberal Alliance kommer ind i Varde Byråd, så er ro om skolerne ikke ligefrem det, der ligger partiet på sinde. Partiet skilte sig i den grad ud på skoleområdet” ved et vælgermøde i Starup-Tofterup Erhvervsklub.

Liberal Alliance ønsker i høj grad ro omkring skoleområdet. LA står nøjagtig der, hvor vi har stået hele vejen igennem skolestrukturdiskussionen og vores politik er uændret: Vi synes ikke den indgående aftale imellem R, V og DF er en god aftale.

Aftalen reducerer bla. på den ledelsesmæssige nærhed, på forældreindflydelsen, skaber flere filialskoler og omfatter som bekendt også bygning af en ny skole i Varde til pris imellem 180 og 240 millioner, og dertil kommer at kommunens nyeste skole skal lukkes og omdannes til specialskole. Senest har man endvidere besluttet at nedlægge to selvejende institutioner i hhv. Oksbøl og Horne.

De beslutninger og den nuv. mangel på en tildelingsmodel, der bla. skal fastlægge normeringer i klasseværelserne, gør at vi i dag reelt ikke ved hvilken skole vi står med, ej heller hvilke ressourcer, den får at arbejde med. Hvilke konsekvenser får den beslutningen eks. på muligheden for, at indhente det efterslæb på vedligeholdelse, som det nuværende byråd efterlader sig på de andre skoler? Det ved vi heller ikke.

Der er mange ting på skoleområdet vi gerne vil arbejde på at forbedre. LA vil konsekvent arbejde for en friere skole med bedre rammer, en høj kvalitet og ikke mindst ro til lærere og leder så de kan skabe den gode skole.  

 

Lad os styrke Vardes Erhvervsliv i stedet for blot at tale om det…

Lad os styrke Vardes Erhvervsliv i stedet for blot at tale om det…

Det siddende byråd taler meget om at styrke det private erhvervsliv. Men har byrådet gjort nok de sidste fire år eller er det bare snak? I Liberal Alliance mener vi der er for meget snak og for lidt handling!

Dansk Industri (DI) fastslår i en undersøgelse af Varde Kommune, at kommunen er ”Er langt fra best practice”. Det betyder at Varde kommune i dag har valgt at fastholde opgaver i den kommunale opgaveløsning, som både burde og kunne løses, både bedre og billigere af det private erhvervsliv.

 I 2015 konkurrenceudsatte Varde Kommune 28,9 % af alle udbudsegnede opgaver. Det er langt fra det omfang som de kommuner der gør det bedst ligger på. Der ligger et betydeligt potentiale og et stort millionbeløb gemt i konkurrenceudsættelser. De kommuner der er bedst til at skabe aktivitet i det private erhvervsliv konkurrenceudsætter 38,3% af alle opgaver. I Vardes tilfælde ville det betyde en gevinst på hvad der svarer til mellem 16-24 millioner.

De penge kunne bruges på både styrket erhvervsfremme, reduktion af prisen på daginstitutioner, bedre normeringer i ældreplejen, men ikke mindst også lettelser i den skat som er blandt landets højeste samlet set. Et stærkt erhvervsliv er helt afgørende for at vi kan skabe bosætning i Varde.

Det siger sig selv at fokus i processen skal være på kvaliteten, brugertilfredsheden men ikke mindst på leveringssikkerheden, også ved konkurs. 

Tv Syd Debatten

I går afholdt TV Syd deres live debat for KV i Varde. Aftenens andet emne var skolestruktur. 
Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale har vedtaget en ny struktur trods løfter om det modsatte.

Forslaget vil videreføre centraliseringen af skole- og daginstitutionsstrukturen i de klynger som allerede var fastlagt i den tidligere struktur. Klyngedannelser påstås at styrke ledelsen men fjerner reelt den lokale ledelse.

Forslaget indeholder en udvidelse af filialskole modellen for de skoler der forventes at blive udfordret af faldende børnetal.


Konsekvensen af filialskolemodellen er at kommunen fjerner den lokale indflydelse og betyder bla. at man nedlægger to forældrebestyrelser.

Derudover agter man at samle specialområdet på skt. Jacobi skolen og nedlægge den som folkeskole. Sidst men ikke mindst har man bla. lukket Billumskole, man lukker de to selvejende institutioner i hhv. Oksbøl Børnehave og i Horne og omdanner dem til kommunale og vil bruge mindst 180 millioner på at bygge en ny skole i Varde.

Alt i alt er vi ikke imponeret. Vi ønsker at styrke den lokale indflydelse og det lokale engagement i vores skoler. Vi ønsker ikke at reducere forældreindflydelsen eller det lokale engagement i vores skoler, det er ikke godt for lokalsamfundene eller for bosætningen.

Vi anerkender der er truffet en beslutning. Vi ønsker at rulle store dele af den beslutning tilbage og vi tror ikke på at vi kan friholde den øvrige struktur for besparelser hvis der skal investeres 180 mill. i en ny skole i Varde. Allerede i dag er der et betydeligt efterslæb på bygningsvedligeholdelsen og det nuværende byråd har misligholdt borgernes aktiver og tilladt eks. at Brorsonskolen er faldet fra hinanden. Dette efterlader elever, forældre og lærere med utilfredsstillende vilkår. Det er en kompleks problematik der på mange måder vil udfordre det nye byråd og som skal løses.

Vi bliver nødt til at tage bestik af implementeringen pr. 1 januar 2017. Derefter vil vi arbejde for mere frihed, større selv- og medbestemmelse og en styrkelse af den lokale ledelse. Vi tror ikke på at vi skaber nærhed eller gode læringsmiljøer med en ”fjernledelse” og vi vil gerne have en lokal leder og en lokal tilstedeværelse.

Vi møder masser af frustrerede medlemmer af forældrebestyrelser i Varde kommune. Vi er kede af at de ikke føler der bliver lyttet og kede af at de ikke endnu kender byrådet nye tildelingsmodel. Det betyder jo at de og lederne ikke aner hvilke ressourcer de har at drive skole for i det nye år. Politisk betyder det også at vi ikke aner hvad den nye struktur reelt bliver tildelt af ressourcer. Det kan som bekendt i politik godt være forskel på tale og handling.

Det er der ikke hos Liberal Alliance

læs mere på www.liberalalliancevarde.dk

Du kan se debatten her: https://www.tvsyd.dk/kv17/kv17-varde?autoplay=1#player

Tv Syd Debatten

Valgets eneste live debat er overstået. Uanset hvordan det nu gik kan det jo ikke laves om nu. Problemet med debatter er altid taletiden.

Emnerne var Turisme, Skolerstruktur og unge.

Vi går til valg på at videreføre den vækst vi har set i turismen de seneste år. Den er rmeget positiv og er med til at finansiere vores velfærds og service niveau, men den skal balances så vi ikke udhuler vores #brand" Naturen.

Vi skal satse på de turister vi ikke tiltrækker før idag, men som kommer nu fordi vi har fået rejst et fyrtårn i Blåvand med Tirpitz.

Vi skal bla. fremme den lokale såkaldte gastroturisme som Henne Kirkeby Kro med sine to Michelin stjerner har vist vejen for, og endelig skal vi fremme og fokusere på de muligheder og tilbud en udvikling af turismen og vil give vores egne borgere ved eks. udbygning af cykelstierne, shelters og ikke mindst den kulturturisterne der søger de lokale anekdoter og fortællinger.

Vi har et stærkt brand der kan videreudvikles og som har et stort vækst potentiale og ikke kun i de kystnære områder.

Vi sælger slet ikke idag vores fantastiske historie eller vores lokale anekdoter, ligesom vi ikke evner at trække vores turister ud af de kystnære områder og ind i vores byer til trods for at alle undersøgelser peger på at vores gæster gerne kører i op til en time for at nå nye oplevelser.

Vi ønsker at det nye byråd udarbejder en samlet vækststrategi med konkrete forslag til hvordan vi kan fremme turismen, i en balance med både vores infrastruktur og vores natur.

Turismen både kan og skal udvikles men det skal også opleves som en succes og en gevinst for borgerne ellers har vi fejlet.

Se mere på www.liberalalliancevarde.dk

Du kan se udsendelsen på det her link: https://www.tvsyd.dk/kv17/kv17-varde?autoplay=1#player

 

 

Ingen lærling skal stå uden lærerplads i Varde Kommune.

Ingen lærling skal stå uden lærerplads!

En ansvarlig arbejdsmarkedspolitik må også indebære at tage ansvar for en af de flaskehalse som vi har kendt til i årtier. Det er velkendt at der desværre ikke skabes tilstrækkeligt mange lærepladser til vores unge hvis vi er så heldige at de vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Resultatet er derfor ofte at de ender i skolepraktik på deres uddannelsesinstitution i stedet for i et praktikforløb i det private erhvervsliv. Det er tillige velkendt at vores unge slår sig ned der hvor de enten har læst der uddannelse eller hvor de har haft der praktik eller lærlinge forløb.

Vi foreslår at vi som kommune tager et aktivt medansvar og sætter jobcenterets ressourcer ind i skabelsen og formidlingen af lærepladser til vores unge. Med en historisk lav arbejdsløshed må der dels være rådige ressourcer at trække på. Dernæst er vores lave arbejdsløshed i virkeligheden også et stort problem, da det også betyder at arbejdsudbuddet ikke er stort og det er svært for vores virksomheder at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Ingen lærling skal stå uden lærerplads i Varde Kommune.

 

  

Skoledebat i Varde

Jeg har her til aften været til debat på skt. Jacobi skole.

Skoledebatten har raset i Varde og kommer heldigvis også til at fylde i den igangværende valgkamp.

Det er ikke mere end 3 år siden at S, V, R og DF lagde Folkeskolen i benlås og gennemtvang en omfattende reform ved lockout og lov. Lærerne er stadig uden overenskomst da lovindgrebet fortsat er gældende.

Midt i implementeringen af en vanskelig reform, der har brudt op med måden vores skole fungere på, og måden vores vigtigste ressource i skolen – lærerne skal arbejde på, så går kommune så i luften med budskabet om at Varde står på en ”brændende platform” og tre scenarier for en anden struktur.

Udsagnet blev baseret på befolkningsprognoser udarbejdet på grundlag af befolkningsudviklingen i årene 2008-2015, og til trods for at det ville svarer til at lægge en befolkningsprognose udarbejdet i 30ernes Amerika til grund for Amerikas udvikling i 40erne, har det været dagsorden.

Fra starten har man lagt en afværgedagsorden og ikke en udviklingsdagsorden. Jeg anerkender at man har ønsket at vise rettidig omhu men modellen har været skæv og kunne have været – ja inkluderende på den positive måde.

Budskabet var reelt: Vi skal have en ny struktur. Vi har kniven for struben så uanset hvad - så gør vi det – med eller uden jer (red. forældre og ledere)

Jeg vil ikke spilde tiden med at erindre jer om forløbet op til den strukturaftale vi står med i dag. Den var styret og den kom ud med det resultat som man forud for stort set havde lagt sig fast på, med udtagelse af nybygningen af en erstatning for  Brorsonsskolen som kom på programmet midt i forløbet.

I aftalen ligger der hvad jeg kalder kvælningskriterier for skolestørrelser, fastlagte størrelser på klasser og ikke mindst også beslutningen om at lukke skt. Jacobi og samle specialklasserne her. Ydermere har forligspartierne fjernet minimumnormeringerne. Derudover fjerner man fire forældrebestyrelser, reducere på ledelsesressourcerne og centralisere.

Vi ønsker ikke at centralisere hverken skoler, institutions eller specialområdet. Vi ønsker ikke at lukke skt. Jacobi, vi ønsker at bevare skolen som den er i dag og vi ønsker ikke at bygge en ny skole i Varde førend vi har viden om hvad en reelt kommer til at koste.

Tallene flyver rundt og i dag kan den reelt komme til koste alt fra 240 millioner til de 180 millioner. Uanset hvilket beløb der bliver tale om vi det gøre det meget svært at få indhentet det vedligeholdelsesefterslæb det nye byråd arver og endnu sværere at få kanaliseret penge til styrkede normering og kvalitet.

Vi vil gerne investere i vores skole. Først og fremmest bør det  vedligeholdelses-mæssige efterslæb indhentes, en god skole eller børnehave kan ikke drives i bygninger der ikke er i orden, og som ikke giver gode rammer og muligheder.

Vi ønsker ikke filialskoler eller skoler og daginstitutioner uden ledere. Vi ønsker at omlægge ledelsesmodellen af vores skoler og institutioner, så ledere kan koncentrere sig om at være ledere og så vi i stedet tilknytte dedikerede administrative støttefunktioner fra den eksisterende forvaltning decentralt.

Vi ønsker ikke at centralisere Folkets skole. Vi ønsker i samarbejde med lærere, leder og forældre at udvikle vores Folkeskole. Ved denne model afdække hvad kvalitet er lokalt og fastlægge lokale modeller for de tilpasninger som vi helt sikkert komme til at lave indtil vi får gang i bosætning og børnetallet.

Vi ønsker ikke klassestørrelser på hverken 28 og eller 30 elever. Vi tror ikke på vi hverken kan pleje hverken talentet eller få de svageste elever med på den måde.

Vi ønsker at sætte Folkeskolen fri til at danne sin egen identitet og sin egen kvalitet og ikke mindst selv bestemme metoder og rammer i dagligdagen.

Gode lærere og pædagoger er lærere og pædagoger der føler sig påskønnet, og som føler de kan levere en god undervisning og omsorg samtidig med at de kan være de ansvarlige voksne, som vi som forældre har brug for, for at forhindre at børn og unge kommer galt af sted, mister fodfæstet og ikke kommer godt på vej i livet. 

Vi ønsker at se friskolerne som en del af vores struktur og se dem som en del af løsningen på at opretholde skoler med nærhed, omsorg, kvalitet i hele Varde.

Sandheden er imidlertid at beslutningen er truffet af V, DF og R. Den står ved magt og det eneste ærlige er at sige, at vi må se hvor vi står pr. 1 januar før vi faktisk ved hvad vi kan gøre for at ændre ved beslutningen. Budgettet er vedtaget og at tildelingsmodellen ikke er på plads gør jo bare at hverken skoler eller institutioner kan komme i gang med at planlægge næste år. Jeg troede fejlagtigt på et andet panelmedlem at der var truffet beslutning om den ikke kom ud før efter valget og kommentere på det – det var en fejl, det sker ikke igen.   

Et siddende byrådsmedlem sagde forleden at vi nok ikke kom til at diskutere skole og daginstitutionsstruktur i et kommende byråd. Til det er der kun at sige: at det gør vi. En stemme på LA er en stemme det kommer til at ske. Vi må aldrig holde op med at diskutere hvordan vi laver den bedste struktur og hvordan vi sikre kvaliteten.

Jeg kan godt forstå at man fokuserede på skt. Jacobi til vores specialtilbud. Det er en dejlig skole. Jeg er bare ikke enig i centraliseringen. At de nuværende tilbud heller ikke er gode nok kom frem igen i aften og det skal der findes en god løsning på der tager hensyn til de børns specielle behov. En mulighed kunne være at bygge nyt på den gamle handelsskolegrund. Men det skal der regnes på først. Det er blot en tanke.

Den eksisterende aftale skal i muligt omfang forbedres, justeres og endevendes. I Vores skoler er vores liv og skal være et vores stærkeste brands.

Vi vil sammen med lærere, forældre og ledere skabe Danmarks bedste skole i HELE varde. 

Ældremad med sund fornuft!

Det er både logisk og sund fornuft, at duften af veltilberedt mad – pirrer og øger appetitten også hos ældre.  Af selvsamme årsag har regeringens ældreminister Thyra Frank også lavet en pulje på næsten en kvart milliard til etablering køkkener på landets plejehjem. Bedre mad til de ældre, tilberedt – om muligt i vante omgivelser, er kun en af vores prioriteter på ældreområdet.

Vi ønsker at prioritere ældreområdet ud et simpelt princip. Vi skal kunne se os selv, som bruger og beboer, i de kommunale tilbud. Kan vi ikke det, er de ikke gode nok!

Ældrepleje handler om både værdighed og ikke mindst om respekt. For er det derfor vigtigere, i første omgang at sikre, at de ældre får både den rigtige og den tilstrækkelige hjælp.  

Alle der har gået igennem et forløb med sine forældre, været ved dem første gang hjemmehjælpen skulle komme, hjulpet dem på plejehjem og i sidste ende holdt dem i hånden i deres sidste stund, ved hvor vigtigt det her er. De tilbud vi tilbyder den enkelte ældre medborgere og deres pårørende, skal være opbygget og drevet af ansatte med både nærvær, menneskeligt engagement, omsorg, forståelse og respekt. Vi ønsker, i stedet for at bruge penge på konsulenter, at inddrage, lytte og udvikle ældreområdet sammen med de dygtige medarbejdere og ledere der hver dag står med opgaven. 

Vi vil ikke bruge penge på konsulenter og slet ikke når man med den anden hånd skærer ned på nattevagter og anden vital hjælp. 

Venstre – fritstil jeres byrådsmedlemmer!

Venstre, Det radikale Venstre og Dansk folkeparti indgik i går en ny aftale om en ny skolestruktur i Varde.

Med aftalen bevares der skole- og institutionstilbud i størstedelen af kommunen, men samtidig reduceres der på forældreindflydelse, på ledelsen og nedlægges klubtilbud. Samlet påstår partierne at der hentes 15 mill. i besparelser.

Der er mange ting i partiernes udspil, men den mest bekymrende del er dog lukningen af Skt. Jacobi og beslutningen om ny bygning af en ”Lerpøtskole” til 180 mill. i  Varde Nord.

Liberal Alliance er ikke enige i behovet for at bygge en ny Lerpøtskole. Vi støtter ikke nedlæggelse af Skt. Jacobi skole, ej heller centraliseringen af specialtilbuddene.

Vi støtter heller ikke filialmodellen, da den vil fjerne det lokale engagement og det lokale - så vil vi hellere lave flere børnebyer.

Vores største bekymring er økonomien og konsekvenserne ved bygningen af en ny skole i Va rde Nord.

Vi frygter at prestige byggeriet vil dræne alle vores muligheder, for blot at fastholde den standard vores skoler og institutioner har i dag (som ikke alle steder er god nok), og helt standse alle andre vedligeholdelses- og anlægsarbejder.

Da vi startede var der 23 mandater bag det fremlagte forslag. De er nu svundet ind 18. Det er stadig et flertal men gad vide om det ville være det hvis Venstre fritstillede deres egne byrådsmedlemmer? Næppe. Tavsheden er jo ret slående.

Hvis det her skal laves om, ja så kræver det et nyt byråd. Dermed er et af det kommende valgs store temaer helt sikkert på plads.

Nej til højere skat i Varde Kommune

Da Socialdemokraterne forleden præsenterede deres justerede forslag til en skolestruktur i Varde skete der noget for mig ganske overraskende.  Kjeld Anker Espersen (S) spurgte mig om Liberal Alliance vil være med at til hæve skatterne i Varde.

Jeg troede egentlig, at det var ret indforstået. Liberal Alliance går ikke ind for højere skatter af nogen som helst slags – tværtimod! Nej, Vi går til valg på at sænke skatterne – både de direkte som alle de indirekte.

Danskerne er det mest skattebelastede folk i den vestlige verden, og det er både grådigt, og i virkeligheden ikke særlig seriøst at tale om at hæve skatterne. 

Det kan jo forekommer perifært og ligegyldigt at hæve skatterne med et par promille. Herregud 0,1 på kommuneskatten giver efter Søren Laumands (S) udsagn ca. 10 millioner mere i kommunekassen, og noget vi jo slet ikke kan mærke! Men han tager fejl det betyder noget.

De seneste 15-20 år er de kommunale udgifter steget voldsomt. Samtidig med er grænsen blevet forrykket for hvad vi forventer at kommunerne leverer, og hvad vi anser som kommunal kernevirksomhed.

Særligt efter kommunalreformen og introduktionen af både New Public Management og den kommunale tanke om at man er en koncern, er der nærmest ikke nogen grænser for hvad kommunekassen, kan og skal betale.

Hvis vi bliver valgt ind vil vi gå igennem kommunens udgifter med en tættekam. Vi vil sætte borgeren og mennesket først. Vi vil arbejde for at Varde kommune prioritere de kommunale kerneopgaver.

 

Svar til AC Hoxner (S) På læserbrevet som fanden læser biblen

Kære Ac,
Nu ved jeg ikke hvilken overskrift der var mest fængende. 

Jeg synes der er en kant, når man med overskriften indikere at Mogens Jensen HAR knægtet ytringsfriheden for de ansatte i Varde Kommune. 

Det er jo en beskyldning, der omend nok født på redaktionen, både fænger og samtidig er en alvorlig anklage. 

Du kunne jo starte med at forholde dig til den, tage afstand fra den da den jo bliver synonym for dækningen af jeres åbne brev.

Jeg synes det er fint vi får sat fokus på netop de offentlige ansattes ret, til både at deltage i den offentlige debat og til at ytre sig i deres organisationer. 

Jeg er naturligvis ligeledes af den opfattelse, at de ansatte både skal inddrages formelt og tillige bør tilskyndes til at ytre sig. Hvordan skal vi ellers kunne - lidt populært sagt forbedre forholdene for dem der suser rundt i hamsterhjulet (den offentlige sektor). 

Dette kræver der skabes både rum for dialog men også en kultur der kan fremme den. Det er muligt det er her Varde har en udfordring. Jeg har også hørt udsagn som at man ikke tør blande sig i debatten. Når man så omvendt følger høringsprocesser og medarbejderinddragelsen i de politiske processer synes der både at være rum og plads til dialog. 

De offentlige ansattes synspunkter er vigtige og nødvendige og ingen burde nære frygt eller være bange for at ytre sig. 

Der er ingen tvivl om at vi har hørt og læser tingene i denne sag forskelligt. Jeg kan måske godt ved nærlæsning, se at det skrevne kan tolkes som du og dine kollegaer gør. Så lav den folder om. 

Vi fremmer ikke hverken demokrati eller dialogen i Varde ved at beskylde nogen for knægte ytringsfriheden eller kaste med mudder tværtimod. 

Med den retorik vil flere blot afholde sig fra at deltage i demokratiet. 

Jeg ser frem til at høre om resultatet af jeres møde. Et forslag fra min side skulle være at Varde kommune udgav en vejledning til alle ansatte, baseret på såvel Ombudmandens som Finansministeriets vejledninger, således enhver tvivl og frygt kunne fjernes. 

Dernæst kunne Jydske Vestkysten jo vælge at fokusere på netop dette tema - Offentlige ansattes ytringsfrihed og deltagelse i demokratiet..

Som fanden læser biblen…..om ytringsfrihed i Varde Kommune

6 socialdemokratiske byrådskandidater anklager i dagens JV kommunaldirektør Morgens Jensen for at knægte ytringsfriheden. Det lyder dramatisk og bombastisk. Det er det blot ikke. De læser og tolker Mogens Jensen som Fanden læser biblen i mine øjne.

Ingen kan knægte min eller andre offentlige ansattes ytringsfrihed. Offentlige ledere og politikere har ikke patent på sandheden. Jeg deltog i selvsamme møde. Min opfattelse var og er den, at Mogens Jensen alene anførte, at man som embedsmand og ansat i kommunen loyalt må arbejde for at føre byrådets beslutninger ud i livet, uanset om man så er enig eller ej – i arbejdstiden.

Det siger sig selv at dette må og skal være den helt grundlæggende præmis for både embedsmænd og andre ansatte. Betyder det så at offentlige ansatte i deres fritid ikke kan deltage i den offentlige debat, ikke stille op for politiske partier, ikke være kritiske eller på anden måde tag del i samfundsdebatten? Nej, det gør det bestemt ikke.

Folketingets ombudsmand har gentagne gange indskærpet at offentlige ansatte har en udstrakt ret til at ytre sig. I mine øjne har vi også en pligt. Det handler om mod, faglighed og om at stå ved det man tror på. Om i er skolelærere, social- og sundhedsassistenter eller som jeg ansat i forsvaret er ligegyldigt. Jeres faglige viden og stemme i debatten er afgørende. Ombudsmanden slog i 2016 fast: ”De offentlige arbejdspladser har derfor et ansvar for at skabe en kultur, hvor det er legitimt og velset, at de ansatte deltager i debatter, som angår deres arbejdsområde, og dermed også er med til at bidrage med oplysninger om f.eks. de praktiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes på området”. Ve den der vil forsøge at knægte vores ret!  

Fasthold det lokale engagement og den lokale forankring.

Det er ikke overraskende at man i skolebestyrelsen i Outrup ikke forstår hvorfor de nu skal nedlægges som selvstændig skole. De har en velfungerende skole. En skole der fungerer i det dagligdagen, med de fordele og de ulemper der nu engang er ved at være en mindre skole.

Hvis det er byrådets hensigt at lukke Outrup skole som folkeskole, er der noget der tyde på at det nok skal lykkedes. Kigger man på de erfaringer der nu foreligger med etablering af filialskoler, viser der sig en meget klar tendens. De nedlægges over tid og som erstatning etableres der friskoler.  På Bornholm omlagde man i 2008 skolestrukturen og indførte filialskolemodellen. I dag går 30% af alle bornholmske skolebørn i friskoler.  Derfor ruller regionskommune nu filialmodellen tilbage.

I Liberal Alliance er vi stor tilhænger af at give forældrene flest mulige frie valg. Vi begræder derfor heller ikke oprettelsen af flere friskoler eller privatskoler.

Vi anerkender det faktum, at man risikerer at miste både det lokale engagement og den lokale forankring ved at ved at nedlægge skole- og institutionsledelserne og centralisere dem.

Vi skal ikke nedlægge eksisterende skole- eller daginstitutions-bestyrelserne men tværtimod styrke selvstændigheden og det lokale engagement i vores skoler og institutioner.  Så hellere lave flere børnebyer – også i Outrup.

Jeg savner som andre i debatten, de argumenter og beregninger der ligger bag ”kvælningskriteriet” på min. 170 elever for at kunne opretholde status som selvstændig skole.   

Skolestruktur i Varde

Vi har ikke brug for flere mursten, men for kvalitet!

Igennem hele efteråret har vi i Varde diskuteret en ny struktur for skole- og daginstitutionsområdet på baggrund af inspirationsoplæg fra byrådet. Et flertal Byråd har herefter indgået et forlig.. Eneste parti udenfor var Konservative der ikke mente reduktionerne eller centraliseringerne var vidtgående nok.

Diskussionen om en ny skolestruktur kommer efter en turbulent periode hvor den nye folkeskolereform blev gennemtvunget med både konflikt og lockout blot tre år efter strukturen sidst var til diskussion i Varde.

Vedtager byrådet det fremlagte forslag, skal det gennemføres af et nyvalgt byråd efter valget i november. Om end det var byrådets udtrykte ambition og hensigt, vil forslaget ikke give hverken skolerne eller daginstitutionerne i Varde et kvalitetsløft. Kvalitetsløftet vil, efter min opfattelse forsvinde ned i bygge- og anlægsudgifter ved bygning af en ny Brorson Skole i Varde der anslås at ville koste mellem 150 og 200 millioner kroner.

Byrådets forslag indeholder tillige en mulig fremtidig centralisering på skoleområdet da selvstændige skoler omdannes til filialer der principielt kan lukkes fra den ene dag til den anden.

Vi ønsker at styrke en decentral skole- og daginstitutionsstruktur i Varde. En decentral struktur er vigtig for at vi kan udvikle en hel kommune. En kommune, hvor land og by fungere i sammenhæng, og hvor skoler og institutioner kan bære sammenhængskraften i lokalsamfundene i kommunen som helhed. Vi ønsker at udvikle nye og bevare de attraktive bymiljøer vi har, for de kan tiltrække flere borgere. Selv om befolkningsprognoserne tegner dystre billeder af fremtiden, så ser tendensen ud til at vende i disse år. Folk vil i stigende grad gerne de små og mindre samfund, nu hvor de igen kan låne penge til køb af hus. Folk prioriterer igen det enkle liv med nærhed, tryghed og frihed. Vi vil derfor gerne prioritere og forstærke det lokale engagement og ansvar, også for skolerne.  

I stedet for at styrke ledelsen på den enkelte skole og institution, spares der i byrådets forslag på ledelsen. Vi synes det er fornuftigt at lave samarbejder på tværs i de såkaldte klynger, ikke mindst hvor dette er naturligt og giver sammenhængende helheder for forældrene. Vi synes derimod ikke tiden er til at skære i ledelsen, i en tid hvor der fortsat er store opgaver med at lande folkeskolereformen. Tiden er heller ikke til yderligere centraliseringer og forslagets elementer om etablering af filialskoler er et centraliseringstiltag.

Vi synes også det er fornuftigt, naturligt og nødvendigt at kigge på mulighederne for at sammenlægge skoler og daginstitutioner på samme sted og gerne i samme bygninger hvor det giver mening lokalt. Vi synes i den forbindelse at det vil være ligeså naturligt at samle forældrebestyrelserne i en fælles bestyrelse for både skole og institution. Det giver lokal helhed og styrker sammenhængen.

Vi kan ikke støtte forslaget om at lukke de to eksisterende specialcentre i hhv. Tistrup og på Lykkegårdsskolen. Forslaget vil medføre en lukning af Skt. Jacobi skole og udløse et behov for at bygge en ny skole i Varde som vi ikke kan se Varde har råd til.   

Om det er i Varde by, eller på landet er kvalitet i undervisningen, nærheden og trygheden for vores børn det helt centrale. Stort og centraliseret er ikke nødvendigvis bedre, og slet ikke hvis det betyder, at det lokalsamfund man bor i lukkes ned.

Liberal Alliance anerkender, at vi kan stå overfor en periode hvor vi bliver udfordret på børnetallene. Det er der intet nyt i. Vi vil i stedet arbejde ud fra en model, hvor vi tager et problem og en udfordring ad gangen, og tilpasser eks. skolestrukturen løbende uden at kaste alle dele op i luften. Lad os i stedet finde gode lokale løsninger i samarbejde med såvel ledere, lærere som lokale ildsjæle.

Vi går til valg på at udvikle Varde til en hel kommune, og til en kommune hvor der er bedre balance og sammenhængskraft imellem by og land end i dag.

Det giver nærhed, tryghed og størst frihed for Vardes borgere, og ikke mindst for vores børn. Lad os i stedet løfte kvaliteten, styrke normeringerne i både skoler og daginstitutionerne, og sikre os at vores børn får de bedst mulige rammer. Har vi et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb – ja så lad os få det indhentet på de skoler det berører og lad det i øvrigt ikke ske igen!

Dannebrog til tops!

Dannebrog til tops!

9. april var en søndag i år, og det var årsdagen for tyskernes besættelse af Danmark. En besættelse, der som bekendt kom til at varer i 5 forbandede år.  9. april er officiel flagdag i Danmark, og Dannebrog skal gå på halv stang fra morgenstunden, og sættes på hel stang kl. 1200. Udover Rådhuset, og Kasernen var der ikke mange flag hejst i Varde by. Selvom vi i de senere år er blevet beriget med adskillige film om besættelsestiden, en kulturkanon, og ikke mindst en hidsig danskhedsdebat, har dette vist ikke haft nogen indvirkning på hverken folks vilje eller forståelse for at ville markere dagen.

På fredag er det d. 5. maj - befrielsesdagen. 5. maj er officiel flagdag i Danmark, og om aftenen den 4. maj afholdes der mindehøjtideligheder i hele landet. Dem, som gav deres liv i modstandskampen for vores frihed vil blive mindet og æret.

Jeg vil med min familie, som i de forgangne år, ære de modige og faldne ved mindesmærket i Arnbjerg anlægget i selskab med den lille, men trofaste skare, som kommer hvert år.  Der vil vi sætte pris på vores frihed.

Som ny i politik må jeg stå for skud for mange af de etableredes gerninger og lede ved politik. Bør jeg modsat så have manglende forståelse eller måske endda lede ved vores manglende markering af dem, som gav deres liv for vores frihed?

Mit flag går til tops 5. maj - Gør Jeres?  

God Vækstuge Varde!

I den kommende uge fokuserer Varde på vækst. Vækst er i de senere år som begreb blevet stærkt politiseret. Dele af venstrefløjen, Alternativet, vil påstå, at der er alternativer til økonomisk vækst og at økonomisk vækst som begreb er alt for snævert. I liberal Alliance anerkender vi at der kan være forskellige måder at betragte vækst, men vi anerkender til gengæld også, at økonomisk vækst grundlæggende er det der har skabt det samfund vi lever i. Uden den økonomiske vækst som Varde har gennemgået de sidste 100 år, ville Varde ikke have været det Varde vi kender i dag.

Driftige mennesker har historisk skabt udvikling i Varde og gør det stadig. Vi skal derfor bruge vækstugen på at diskutere de barrierer der i dag gør det svært for dem og de iværksættere der gerne vil starte egen virksomhed. Det er vigtigt at vi skaber de bedste betingelser for dem, der både skaber jobs, udvikling og øget bosætning.

Der er mange håndtag i kommunalt regi vi kan skrue på: Skatter, afgifter og gebyrer og gode gennemskuelige relaterede kommunale tværgående processer er nogle af dem. Varde Kommune skal være en påskønnet partner i erhvervsudviklingen i varde.

I Liberal Alliance ønsker vi, at fjerne mange de skatter, afgifter og gebyrer der i dag er pålagt erhvervslivet, fordi det er sund fornuft.

Er det godt at drive virksomhed i Varde så vil det også tiltrække flere virksomheder, flere borgere og dermed også skabe både udvikling og indtægter til Varde. 

Udsæt beslutningen om en ny skolestruktur i Varde!

I disse dage sidder mange og skriver på deres høringssvar til byrådet om en ny skolestruktur. 

Under borgermøderne fyldte debatten om kvalitet meget, og ikke overraskende opleves kvalitet forskellig. Nærheden af skolen som daginstitution opleves også som en kvalitet, ikke mindst hvis lokalsamfundene skal overleve og kunne tiltrække nye borgere. Den overvejende del af Vardes borgere bor udenfor Varde By. Dermed vil transporttiden også være bestemmende for familiernes tid sammen og for børnenes muligheder for eks. at kunne gå til sport, og have andre interesser end skolen.

Liberal Alliance mener løsningen skal findes ved at fokusere på nærhed ift. Lokalsamfundene hvor man sagtens kan lokale faglige samarbejder på tværs af såvel skoler og daginstitutioner og foreningsliv - selvfølgelig med fokus på børnene, deres opvækst, trivsel og ikke mindst deres læring. Dette forhindre ikke en ny model for de ældste klasser! Vi skal anerkende, at skole og institution udgør et afgørende element for lokalsamfundene, og deres evne til at kunne tiltrække nye borgere til Varde. Dette forhindre ikke etablering af en ny model for de ældste klasser!

Grundlaget for hele processen er ufuldstændigt. Vi anser de udarbejdede befolkningsprognoser som værende utilstrækkelige, og LA savner fortsat fremskrivninger i tallene baseret på effekterne af bla. Vardes strategi ”Vi i naturen”, de forbedrede muligheder for at kunne finansiere boligkøb, samt de mulige effekter af en ny målrettet indsats for at tiltrække nye borgere.

Derfor: Udsæt beslutningen. Brug tiden på at konsolidere og forbedre beslutningsgrundlaget, herunder ikke mindst transportudfordringerne. Lad derefter det ny byråd udarbejde en ny helhedsplan der holder mere end 5 år og lad os få den ud i høring!

Debatten emmer stadig af afvikling!

Efter at have deltaget i debatmødet i Helle Hallen her til aften kan man dog kun være betrygget ved at konstatere, at der er både vilje og interesse for at kæmpe for skolerne i Varde Kommune. Det skal vi være stolte af! Når det er sagt kan det undre mig, at kommunen præsentere befolkningsprognosen som fakta! Prognosen er slet ikke blevet udfordret, og det blev den heller ikke i aften. Prognosen er lavet på baggrund af befolkningstal fra en historisk svær og vanskelig periode i Danmarkshistorien. Mange ting påvirker tallene i negativ retning fra finanskrise, belåningskrise, landbrugskrise og den generelle opfattelse af, at folk flytter fra land til by! Alle undersøgelser peger på, at den tendens er ved at vende, og at den udvikling vil blive fremmet af udflytningen af statslige arbejdspladser, og af boligpriserne i de store byer. Varde har klaret sig bedre end så mange andre steder med en gennemsnitlig tilvækst på 0,04%, og Varde står til en fremtidig tilvækst på 0,07%. Vi kender endnu ikke effekterne af LAG udviklingsarbejdet, eller af  kommunens strategi ”Vi i naturen”. Vil Varde kommune endelig noget, så sæt skolerne fri, decentraliser forældrebestyrelser, og Invester i tilflytningen, og overvej at give tilflyttere job, og nyfødte kontante præmier! Lad os bruge to år på markedsføring og bosætning og fødselstal, og lad os så se hvor vi så står!

Alle undersøgelser peger på, at hvis vi vil udvikling, så kan prognoser ændres!

 

Debatten emmer af afvikling!

Hele debatten emmer af afvikling! Hvor ville det være befriende at diskutere udvikling af folkeskolen i stedet! Ud fra de fremlagte forslag, ender byrådet forventeligt med at pege på flere centraliseringer, færre og større skoler og dermed lukning af skoler i de mindre byer. Det springende punkt er i mine øjne ikke om skolen i Billum eller Starup skal lukke! Den virkelige diskussion ligger i om vi skal have en folkeskole i Varde og hvordan den skal understøtte udviklingen af levende byer og bosætning. De fremlagte forslag udløser forståeligt en sognekrig om overlevelse. Uden skole og institutionstilbud dør byen og batteriet er endegyldigt trukket ud! Lad os i stedet diskutere den folkeskole vi gerne vil udvikle og hvordan vi bedst sikre vores børn en opvækst med både kvalitet, faglighed, men også med nærhed, tryghed og en sammenhæng imellem hjem, institutionstilbud og skole. Jeg vil gerne støtte udviklingen af det frie valg - også af skole – men jeg vil også gerne sikre både udvikling og bosætning i HELE Varde! Vi synes, vi skal se på alternative modeller – sammentænkte modeller, modeller hvor vi bruger det bedste i reformen og sammensætter lokale og nærhedsbaserede tilbud for de 0-10 årige, udvikler sammenhængende tilbud og muligheder for hhv. de 10-13 årige og forbereder de ældste i udskolingen.  Vi skal se oprettelse af friskoler som en supplement som man har gjort på Mors, og kommunen bør aktivt understøtte oprettelsen af en friskolestruktur, hvis man ikke længere vil drive en folkeskole for hele Varde.